top of page

Legyen a Mi történetünk a Tiéd is.

 

Te voltál már Énlakán? Ne hagyd ki!

10 évvel ezelőtt, az első Pollackos erdélyi túrán, hosszú órák megannyi építészeti élménye után, elvesztünk a tájat behálózó földutak szövevényében.  Köröttünk kiterjedt búzamezők és erdőkkel borított domboldalak tarkították a tájat, messze egészen a végtelenig! Mikor a nap már a Firtos hegy bérceit súrolta, a fák paplanját átszúrva egy kicsiny, de annál büszkébb templomtoronyra leltünk a horizonton! Ki gondolta volna akkor, hogy pár éven belül már a falu értékeinek felmérésén, a település jövőjének fejlesztésén és a világörökségi cím elnyerésén dolgozunk.

2019

to About

LEGYEN A MI TÖRTÉNETÜNK A TIÉD IS.

ÉRTÉKMENTÉS - ÉRTÉKTEREMTÉS

A Hargita megye szívében lévő Énlaka kutatását és a falu állagmegőrző munkálatait közel egy évtizede Budapest Lipótváros Önkormányzatának támogatásával a Csíki Műemlékvédő Egyesület (Homonnai Márton vezetésével) kezdte meg. Ehhez a munkához társult dr. Visy Zsolt a Magyar Limes Szövetség elnöke és a Pécsi Tudományegyetem professzora régészeti kutatásaival, majd 2012-ben a PTE MIK Építészeti Intézete, A PTE BTK Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszéke, valamint a Breuer Marcell Doktori Iskola. Táborunk vezetői: dr. Vísy Zsolt, dr. Gaál Sarolta, dr. Kondor Tamás, dr, Rétfalvi Donát, dr. Veres Gábor.

 

Munkánk célja a település műemléki dokumentációja és a részletes feltárás mellett, azoknak a falumegőrző program keretein belül véghezvitt állagmegóvó és rekonstrukciós munkáknak a szakmai előkészítése volt, melyek lehetővé teszik Énlaka több száz év alatt kialakult védett településképének megőrzését az utókor számára. A falu 108 portájának 98 %-a képvisel népi építészeti örökséget. Nem titkolt célunk a világörökségi cím elnyerésének elősegítése.

A munka felosztása és megvalósítása során az egyik legfontosabb feladat a lakosok bevonása mind véleményezési, mind tevékenységi szinten. Felhasználói visszacsatolás, amivel a közösség aktivizálható, élő és fejlődő egységgé léphet elő. A falu fejlesztési elképzeléseinek közös megfogalmazása során az egyik fontos szempont volt, hogy az épített és szellemi örökség megóvásával és bemutatásával, arra támaszkodva, úgy alakíthassuk a település jövőképét, hogy az hosszútávon fenntartható fejlődést eredményezzen.

Hosszú távú fejlesztési elképzelésünk szerint, a falu minden portáján megtörténnek az állagmegóvó rekonstrukciós munkák, a köz -és közösségi terek olyan finom mikro-beavatkozásokkal újulnak meg, melyek elősegítik a védett falukép megóvását (új utcabútorok, padok, utcatáblák, szemetesek, stb...). Felújítjuk a falu főterét, az iskola épületében egy olyan alkotóházat alakítunk ki, mely egyrészt biztosítaná a kellő rálátást és szakmai felügyeletet a falukutatás (építészet, régészet, limes, néprajz, szociológia) és a településfejlesztés során, másrészt a környék épített, természeti, szellemi és kulturális értékeire alapozva szervezi és menedzseli a régió és ezen belül a falu turisztikai szolgáltatásait (programok, szállás, múzeum, társadalmi akciók, nyári egyetemek, alkotó táborok, oktatás, kulturális előadások). 

A komplex fejlesztés egyik meghatározó tényezője a falusi turizmus és a köré szervezett szolgáltatások fejlesztése, a közelről és távolból ideérkező fiatalok (kisiskolástól - doktoranduszig) élményközpontú oktatásának műhely jellegű megvalósítása "alkotótábor és szabad egyetem" jelleggel.

 

Az örökségvédelmi program építész és néprajzos kutatási tevékenysége, valamint a régészek temető felmérési, sírkő helyreállítási munkái és római emlékeket feltáró kutatásai mellett 2014-ben új, közösségi / közösségépítő tevékenységbe kezdtünk. Ennek neve Tér-költészet / Space-Poetry.

Programunk így két egymással harmonizáló egységre bontható.

ŐSTŐL MARADOTT....
Értékmentő örökségvédelmi program

TÉR KÖLTÉSZET - SPACE POETRY....
a pozitív jövőképet számos irányból elősegítő Értékteremtő vidékfejlesztési program
 

to Services

 

Áll a "Küklopsz". Testét öreg mester, ifjonti vér és gyermeki kacaj formázta. 

Oldalát a szél simítja, lábánál a mező terem évről-évre új életet. 
 
Egyetlen szemét nyugatra veti, s benne évszázadok közösségeinek bölcsessége lebeg.

 

 

 

Ezen közösségi építés során létrejövő alkotással egy olyan kilátó - pihenő létrehozása volt a célunk, mely "láthatóvá" teszi az Énlaka fölötti domboldalban, a Castellum geometriai kontúrját megidéző kaszáló alatt rejtőzködő római legionárius tábort. A tervet a táborban résztvevő hallgatókkal és Énlaka lakosainak bevonásával készítettük, majd az építés folyamata is egy nagy helyiekből és ideérkezett fiatalokból álló közösségben zajlott.

A KÜKLOPSZ

Mihály pihenő / Castellum kilátó Énlaka 2014

A névadás kettőssége utal a kilátó és pihenőhely tervezési koncepciójának, tartalmi töltetének többrétegűségére is:

 

A Castellum fölé helyezett kilátó oldalfalai azokat a szakmai ismereteket (rajzokat, leírásokat, régészeti leleteket) tárják az ideérkező turista elé - dr. Visy Zsolt régészprofesszor által nyújtott szakmai útmutatás alapján -, melyek a római kor helyi kötődésű értékeit és történelmét mutatják be. A kilátó térhez felvezető híd maga is egy történelmi időspirál, mely a római birodalom daciai terjeszkedésének évszámait hordozza magában. Akit a római idők szelei hoznak e helyre, a kilátó ablakkeretén kitekintve rálátnak a Castellum helyére és az üvegre felmatricázott háromdimenziós látványkép alapján beazonosíthatják, hol és milyen formában állhatott e helyen a legionárius tábor.

 

A helyi emberek számára tartogat azonban e kilátó egy másik nagyon fontos töltetet. Egy érzelmi elemet. A közös építés, a közös értékteremtés, a jövőbe vetett Sközös hit valós megtapasztalását. Az elöregedő falu még aktív fiataljai és tapasztalt öregjei egy emberként csatlakoztak az idesereglő pécsi egyetemistákhoz.  Volt aki (Lajos bácsi) egyik kezével sétabotját tartotta, míg a másik kezében a lazúrozó ecsetet fogta. Volt aki a szaktudását, műhelyét és szabadidejét áldozta ránk, hogy segítsen az asztalosmunkában (Koronka Attila, Kerestély Zsolt), vagy éppen a környezet alakításában, a vad sövény kezelésében (Demeter Ottó). Kovács Attilla fafaragó mester a szobrászati munkákban segített nekünk. Dancs Alpár a mindennapi kényelmünket és étkünket biztosította. Panni néni sütött ránk. Sok-sok falusi, akiket itt most név szerit nem is tudnék hiánytalanul felsorolni járult hozzá munkájával, történeteivel, jó szándékával ahhoz, hogy létrejöjjön ez az alkotás. Gálfi Mihály, aki egész héten traktorozott minket, önzetlenül felajánlotta földjét, hogy a kilátó biztos helyet találhasson magának a római Castellum felett. Az itt élő emberek számára ez a kilátó egy pihenőhely melynek ablakából rálátnak saját életükre. Falujuk tornyára, a dombok mögé húzódó lemenő napra.

 

Egy emlékező hely a közösen töltött napokra. Az ő számukra a kilátó ablakkerete nemcsak a múlt vagy a jelen felé enged kitekintést, de lehetőséget ad rálátni egy pozitív jövőre is! Ez talán az egyik legfontosabb üzenete ennek a közös munkának és az általa létrejött értéknek! Az értékteremtést folytatni, az értékeket óvni, a közösséget pedig erősíteni kell.

to Work

TÉR KÖLTÉSZET - SPACE POETRY Program

 

2014-ben született meg az elhatározás, hogy Énlaka épített és szellemi örökségének megóvni kívánó felmérési és felújítási programja mellett szükség van egy olyan, az egész térséget behálózó fejlesztési koncepcióra, mely összeszervezi és együttműködésre készteti a környék magyar településeit és azok lakosságát a közös jövő építése érdekében.

 

A munka felosztása és megvalósítása során az egyik legfontosabb feladat a lakosok bevonása mind véleményezési, mind tevékenységi szinten. Felhasználói visszacsatolás, amivel a közösség aktivizálható, élő és fejlődő egységgé léphet elő. A térség fejlesztési elképzeléseinek közös megfogalmazása során az egyik fontos szempont, hogy az épített, táji és szellemi örökség megóvásával és bemutatásával, arra támaszkodva, úgy alakíthassuk a jövőképet, hogy az hosszútávon fenntartható fejlődést eredményezzen. A komplex fejlesztés egyik meghatározó tényezője a falusi turizmus és a köré szervezett szolgáltatások fejlesztése.

 

Az építészet és a tájépítészet segítségével egy olyan kezdeményezésbe fogtunk, mely a kortárs alkotói munka és a közösségi építés szellemiségét ötvözi a Hargitai táj sajátos vonzerejével, és a természeti környezetben megbúvó kis falvak öröklött értékeivel. Ezt a programot neveztük el TÉR KÖLTÉSZET -nek azaz, SPACE POETRY -nek. E program keretében, olyan építészeti - tájépítészeti alkotásokat kívánunk létrehozni a településeket övező természeti környezetben, melyek egyrészt felhívják a figyelmet a környező táj és a belőle eredeztetett művészi tartalmak szépségeire, másrészt a régióban található épített és kulturális értékekre. Ezek együttműködésével egy komplex szolgáltatást kívánunk megvalósítani, mely a falusi és bakancsos turizmus számára vonzerőként és akár többnapos programként is szolgálhat.

 

E tevékenység megalapozásához szükség lesz egy intézményre, mely a térség minden településére kiterjedően szervezi, összehangolja, és generálja a turisztikai, oktatás-nevelési és kulturális programokat. Ezen intézmény székhelyéül az énlakai volt iskolaépületet választottuk ki, melynek rekonstrukciós munkáit a következő évben szeretnénk megkezdeni. A program előkészítéséhez azonban először tesztprojekteket indítottunk, melyekkel vizsgálni és igazolni kívántuk a projekt szükségességét és az elképzelés működőképességét.

 

A projektek tervezése éppúgy mint a kivitelezése közösségi feladatként fogalmazódott meg. A tervezésre hol az alkotótáborban résztvevő hallgatók számára kiírt zárt ötletpályázatot hirdettünk, hol nyílt hallgatói ötletpályázatot. A pályázatok témáját mindig a helyi közösség adta, mint ahogy a nyertes pályamű kiválasztásánál és annak továbbgondolásánál és felépítésénél is együttműködtünk a helyiekkel.

bottom of page